e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  Następna >

Położenie i podział geograficzny Pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego

14 lipiec 2011r.

Pobrzeża Słowińskie i Kaszubskie obejmują środkową część pasma pobrzeży południowego Bałtyku, leżących w granicach naszego kraju. Zgodnie z najnowszym podziałem fizyczno-geograficznym, przedstawionym przez J. Kondrackiego (1978), obszar naszych zainteresowań mieści się całkowicie w obrębie podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich, i to w granicach dwóch makroregionów: Pobrzeża Koszalińskiego (= Pobrzeża Słowińskiego) i Pobrzeża Gdańskiego.


Kształtowanie się linii brzegowej pobrzeża

15 marzec 2011r.

Kształtowanie się linii brzegowej pobrzeża Kształtowanie się krajobrazu naszych wybrzeży datuje się od schyłku plejstocenu. Stałemu obniżaniu się lądu, charakterystycznemu dla południowych wybrzeży Bałtyku, towarzyszył proces abrazji, zachodzący na krawędziach wyniesień pochodzenia lodowcowego, podobnych do tych, jakie obecnie widzimy na naszym Pomorzu. Badania geologiczne, połączone z pomiarami dna Bałtyku w rejonie Ławicy Słupskiej, Mielizny Łebskiej oraz Płycizny Rozewskiej umożliwiają odtworzenie dawnej rzeźby obszarów przybrzeżnych. Mimo iż jest ona dziś silnie zniszczona ruchem fal, a zarazem wyrównana przez osady denne, geomorfologowie, tj. geografowie prowadzący badania nad rzeźbą powierzchni Ziemi, potrafią określić i wyznaczyć kolejne etapy cofania się lodowca skandynawskiego także w strefie dziś zalanej wodami Bałtyku. Obok kilku pasów rozmytych moren czołowych można było także nanieść na mapy przebieg dawnych pradolin. Mają one, podobnie jak wszystkie nasze wielkie pradoliny, przebieg równoleżnikowy.


Geologia i gleby pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego

17 marzec 2011r.

W strefie pobrzeży zachodzi daleko idący związek między budową geologiczną, rzeźbą i glebami. Wzdłuż niskiego brzegu ciągnie się pasmo utworów najmłodszych, holoceńskich. Są to pola wydmowe i torfowiska. Wydmy w większości zostały utrwalone przez roślinność i tylko na obszarach chronionych można jeszcze dziś oglądać wydmy ruchome. Na podłożu wydmowym gleby są najmłodsze, znajdują się często dopiero w stadium inicjalnym swego rozwoju. Na wydmach białych proces glebotwórczy nie zaznacza się w ogóle. Dopiero w profilu glebowym wykopanym w nadmorskim borze sosnowym, który stanowi ostatnie ogniwo rozwoju roślinności na wydmie szarej, dostrzec można ślady procesu bielicowego w postaci niewielkiego poziomu wymycia. Lekko rdzawy bywa też zalegający pod nim poziom namycia.


Rzeki Pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego

22 luty 2011r.

Rzeki Pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego i ich dorzecza Wschodnią część pobrzeża - Pobrzeże Kaszubskie - przecina Piaśnica, przepływająca Jezioro Żarnowieckie, największe z jezior pochodzenia lodowcowego w strefie pobrzeża. Ku północy kieruje się jeszcze Czarna Woda, opływająca wielkie torfowisko atlantyckie -Bielawskie Błoto. Płutnica, Gizdebka, Reda i Zagórska Struga płyną ku wschodowi i wpadają do Zatoki Puckiej.


Klimat Pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego

31 marzec 2011r.

Klimat Warunki klimatyczne w strefie wybrzeża różnią się wyraźnie od klimatu panującego w głębi lądu. Romer wydziela "klimaty bałtyckie" jako jeden z 8 głównych typów klimatu na obszarze Polski. Pobrzeże Słowińskie wliczane jest w tym podziale do trzech odrębnych krain klimatycznych: Pobrzeża Koszalińsko-Słupskiego, Pobrzeża Łebskiego (Zachodniokaszubskiego) oraz Pobrzeża Roze-wsko-Helskiego (Wschodniokaszubskiego). Podstawą takiego podziału jest wielkość wpływów kontynentalnych - wzrastają one w miarę oddalania się od Oceanu Atlantyckiego ku wschodowi.


Charakterystyka roślinności Pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego

12 luty 2011r.

Roślinność na Pobrzeżu Słowińskim i Kaszubskim jest wyraźnie uzależniona od typu brzegu morskiego. Najdłuższy odcinek to brzeg niski, piaszczysty. Związana z nim ściśle roślinność wykazuje charakterystyczny układ strefowy. Bardzo interesujące jest śledzenie rozwoju tej roślinności od krawędzi plaży poprzez wydmę białą i szarą aż do sosnowego boru nadmorskiego (patrz rys. na str. 84), który stanowi na tym podłożu końcowe ogniwo sukcesji roślinności. Z takim kierunkiem sukcesji zapoznać się można na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, który chroni najlepiej zachowany odcinek niskiego wybrzeża na południowym brzegu Bałtyku.


Słone łąki nadmorskie

22 maj 2011r.

Słone łąki nadmorskie stanowią niezmiernie charakterystyczny element krajobrazu nadmorskiego. Są one najlepiej rozwinięte na wybrzeżach mórz słonych, gdzie występują przypływy i odpływy. Tworzą tam pas roślinności w strefie zalewanej przez wody przypływu i odsłanianej w czasie odpływu.


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >